Saturday, 11 June 2016

Study 91

Árpád Rusz
Chessbase-25 JT
2011
9th Honourable Mention

White wins

1. b6! 1. bxc6? Qxc6 2. Qf5+ Kg3 3. Qg5+ Kf3 4. Qd5+ Qxd5 5. cxd5 Ke2! ( 5... Ke3? 6. d6 f3 7. d7 f2 8. d8=Q f1=Q 9. Qb6+! Ke2 10. Qe6+ Kd2 11. Qh6+ Ke2 12. Qh5+ Kd2 13. Qa5+ Ke2 14. Qe5+ Kd2 15. Qc3+ Ke3 16. Qc5+! Kd2 17. d4 +-; 5... Kg4? 6. d6 f3 7. d7 f2 8. d8=Q f1=Q 9. Qd7+! Kg5 10. Qd6! +-) 6. d6 f3 7. d7 f2 8. d8=Q f1=Q 9. Qe8+ Kd2 = 1... f3! 1... Qxd3+ 2. Qc3 +- 2. b7 Qxd3+ 2... f2 3. b8=Q Qxd3+ 4. Qc3 (4. Kb2? Qe2+ 5. Ka3 Qd3+ 6. Qb3 f1=Q 7. Qh5+ Kg2 =) 4... f1=Q 5. Qc8+! (5. Qbh8+? Kg2! 6. Qhg7+ Kh1! 7. Qh6+ Kg1 8. Qg5+ Kh1 9. Qh4+ Kg2! (9... Kg1? 10. Qg3+ Qxg3 11. Qxg3+ Kh1 12. Qh4+ +-) 10. Qg4+ Kh2! (10... Kh1? 11. Qxd3 Qxd3+ 12. Ka4 Qc2+ 13. Ka5 Qa2+ 14. Kb6 +-) 11. Qh4+ Kg2 positional draw) 5... Kh4 (5... Kh2? 6. Qc7+ Kh1 7. Qxc6+ +-) 6. Q8h8+ Kg5 7. Qhg7+ (7. Qhe5+? Qff5 8. Qxd3 Qxe5 = ) 7... Kh5 8. Qge5+ +- 3. Qc3 Qb1+! 4. Qb2 Qxb2+! 4... Qd3+ 5. Kb4 Qd6+ 6. Ka5 Qc5+ 7. Ka6 Qxc4+ 8. Kb6! Roman Theme (8. Ka7? Qc5+ 9. Ka8 Qa5+ =) 8... Qg8 9. Ka7 Qg1+ 10. Ka8 +- 5. Kxb2 f2 6. b8=Q f1=Q 7. Qc8+ 7. Qh8+? Kg4 8. Qg7+ Kh5 9. Qh7+ Kg5 10. Qg7+ Kh5 positional draw 7... Kh4! 8. Qxc6! Qd3! Now we see the reason why it was better for Black to exchange the Queens on b2 instead of c3.

9. Qb5! mutual zugzwang 9. Qd5? Qxd5 10. cxd5 Kg5 =; 9. c5? Kg5 10. Qd6 Qxd6 11. cxd6 Kf6 = 9... Kg4 10. Qc5! mutual zugzwang 10. Qb3? Qd2+ 11. Ka3 Qa5+ 12. Qa4 Qc3+ 13. Qb3 Qa5+ perpetual check 10... Kf4

11. Qe7!! Qxc4 11... Kf5 12. Qh7+ +- 12. Qh4+ +-

Watch this study on a dynamic board! Click here!

No comments: