Monday, 4 July 2016

WCCT-10 Study D072

Unknown author
WCCT-10
2016-17
D072

Draw

1. g5!! Thematic try: 1. fxg6? Be3 2. Rf3 Bd4+ 3. Nb2+ Nc3 4. Nd3 Nxa4+ 5. Nb2+ Nc3 6. Nd3 Nd1+ 7. Nb2+ Ne3 8. Rxe3+ Bxe3 9. cxd5 c1=Q+ 10. Rxc1 Bxc1 11. Nc4+ Kb3 12. g7 Bg5 13. g8=N Kxc4 14. Kxa2 Kxd5 15. Kb3 Kc5 16. Ka4 Kc4 17. Ne7 Bxe7-+


position B (no stalemate!)

1... Bxg5 2. fxg6 Be3 3. Rf3 Bd4+ 4. Nb2+ Nc3 5. Nd3 Nxa4+ 6. Nb2+ Nc3 7. Nd3 Nd1+ 8. Nb2+ Ne3 9. Rxe3+ Bxe3 10. cxd5 c1=Q+ 11. Rxc1 Bxc1 12. Nc4+ Kb3 13. g7 Bg5 14. g8=N! Kxc4 15. Kxa2 Kxd5 16. Kb3 16. Ka3? Kc4 17. Ka4 Kc5 -+ mutual zugzwang 16... Kc5 16... Ke6 17. Kc4 Kf7 18. Kc5 = 17. Ka4 mutual zugzwang 17... Kc4 18. Ne7! Bxe7 stalemate


position A (stalemate!)

Watch this study on a dynamic board! Click here!

No comments: