Thursday, 14 September 2017

Study 125

Á. Rusz & M. Minski & S. Nielsen
Magyar Sakkvilág
2017
1st Prize

Draw

1. Ke8 1. e8=Q? Qh8# 1... Qa4! battery 2. Kf8 2. f8=Q? Ne5+ -+; 2. h8=Q? Nd4+! 3. Kf8 Ne6+ 4. Kg8 Qg4+ 5. Kh7 Qh5+ 6. Kg8 Qg6+ 7. Qg7 Qxg7# 2... Qa1! 2... Qd4 3. Ke8 positional draw 3. Ke8 Kb7! 4. h8=Q! 4. f8=Q? Ne5 5. Qf5 Qa8+ -+ 4... Ne5! 4... Qxh8+ 5. f8=Q Qh5+ 6. Qf7 Qh8+ 7. Qf8 positional draw; 4... Qa8+ 5. Kd7 Qxh8 6. f8=Q (6. e8=Q? Qd4+ 7. Ke6 Qe5+ -+) 6... Qh3+ 7. Kd6 = (7. Ke8? Ne5 -+) 5. Qxe5! Qa8+ 5... Qxe5 6. f8=Q =

6. Qb8+!! Thematic try: 6. Kd7? Qc8+ 7. Kd6 Qc6# position X, mate with self-block 6... Qxb8+ 7. Kd7 Qc8+ 7... Qc7+ 8. Ke6 (8. Ke8? Qc8#) 8... Qc4+ 9. Kf6 = 8. Kd6 Qc6+ position X without the wQe5 9. Ke5 =

Watch this study on a dynamic board! Click here!

No comments: